ระบบบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สำหรับผู้ขอรับบริการ
ระบบสำหรับผู้ขอรับบริการ

โครงการพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

เพื่อรองรับการให้บริการแบบ Smart Service

1. ความเป็นมา

   ปัจจุบันประเทศไทยกำลังมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ยุคดิจิทัล โดยหน่วยงานภาครัฐจะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นDigital Government หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็น ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้มีความรวดเร็ว มีความสะดวก และยกระดับคุณภาพให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้วยตนเอง (Self-Service) ผ่านช่องทางออนไลน์ จากคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพา (Smart Devices) เช่น Smart Phone และ Tablet เป็นต้น โดยการปรับปรุงงานบริการ ได้แก่ งานบริการซ่อมเครื่องมือทางรังสี งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี งานบริการตรวจสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี งานบริการวัดวิเคราะห์ของสถาบันฯ

   ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับงานบริการดังกล่าวดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อรองรับการให้บริการแบบ Smart Service ให้ประชาชนสะดวกในการรับบริการบริการ ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และสามารถติดตามสถานะการรับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

2. วัตถุประสงค์

   ในขอบเขตงานนี้สถาบันมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบบริการออนไลน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นช่องทางสำหรับลูกค้าของสถาบันสามารถเข้าใช้งานบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (service portal) ผ่าน web browser และรวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันในการให้บริการต่างๆ (back office process management) ซึ่งความมุ่งหวังของการพัฒนาระบบบริการออนไลน์นี้เพื่อจะให้ระบบบริการออนไลน์นี้มีลักษณะเป็น platform สำหรับงานบริการต่างๆ ของสทน. ทั้งหมด ทั้งที่มีอยู่เดิม และงานบริการที่จะพัฒนาใหม่ในอนาคต ลูกค้าของสถาบันจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อขอใบเสนอราคา สั่งงานบริการ ติดตามสถานะของงาน แจ้งการชำระค่าบริการและรับผลรายงานต่างๆ จากสถาบันได้อย่างครบวงจร

กรุณาปิด AdsBlocker หรือ extension ที่ทำการ block โฆษณา เนื่องจากทำให้เว็บไซต์นี้ไม่สามารถแสดงผลได้ถูกต้อง